Gedragscode

Het bedrijfsbeleid van Lansink is erop gericht dat maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming in feite een evenwicht is tussen financiële, milieu gerelateerde en maatschappelijke prestaties.

De onderneming wil open, aansprakelijk en proactief zijn voor belangen van stakeholders. Wij zijn van mening dat bedrijfsmatige, maatschappelijke en milieu gerelateerde prestaties nauw met elkaar samenhangen. Bij de onderneming gaan deze hand in hand, zodat al onze stakeholders baat hebben bij de activiteiten van de onderneming door duurzame en ethische bedrijfspraktijken te ondersteunen.

Onze gedragscode, die ons in staat stelt om te handelen in overeenstemming met het bedrijfsbeleid voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, kan worden onderverdeeld in onze ambities en onze toezeggingen:

Ambities:

 1. De onderneming handelt op duurzame wijze om waarde op de lange termijn te creëren door middel van  gezonde financiële prestaties.
 2. Vanuit onze kernwaarden: vakmanschap, betrokkenheid, professionaliteit, loyaliteit, daadkracht en kritisch vermogen  worden deze weerspiegeld in ons gedrag en in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

Toezeggingen:

 1. De Lansink medewerkers staan er open voor  aangesproken te worden en spreken anderen/derden zelf aan bij ongewenst gedrag.
 2. De Lansink medewerkers zijn bevoegd hetgeen betekent dat er alleen werkzaamheden worden uitgevoerd die ze kunnen en mogen  uitvoeren.
 3. Lansink communiceert snel, volledig en nauwkeurig met haar klanten, werknemers, leveranciers, aandeelhouders, toezichthouders en alle anderen met wie zij zaken doet. Zij misleiden deze stakeholders niet en doen alleen beloften die zij kan nakomen.
 4. Lansink houdt nauwkeurige en betrouwbare documenten bij om tegemoet te komen aan haar wettelijke en financiële verplichtingen en om haar bedrijfsactiviteiten te beheren. Haar boeken en documenten geven alle bedrijfstransacties op nauwkeurige wijze weer, dit wordt door middel van een goedkeurende verklaring bekrachtigd.
 5. Lansink staat geen niet-openbare of niet-geregistreerde inkomsten, uitgaven, activa of passiva toe. Zij zal nooit documenten opstellen, of deelnemen aan het opstellen daarvan, die misleidend zijn.
 6. Lansink werkt volledig samen met de interne en onafhankelijke auditors van de onderneming.
 7. Lansink vermijdt situaties van belangenverstrengeling. Zij vermijdt elke situatie die een verstrengeling kan veroorzaken, of lijkt te veroorzaken, tussen persoonlijke belangen en de belangen van de onderneming.
 8. Lansink levert een positieve bijdrage aan de gemeenschappen waar zij werkt door werkgelegenheid te bieden en door lokale initiatieven te ondersteunen.
 9. Wij moedigen onze werknemers aan gebruik te maken van praktijktraining, functierotatie en opleiding om hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen.
 10. Lansink streeft erna om de milieu-impact van haar activiteiten te minimaliseren.
 11. Lansink zet in op billijkheid op de werkplek en respecteert de rechten, cultuur en waardigheid van alle individuele personen. Zij handelt eerlijk en billijk en tolereert geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie die gericht is op een individuele persoon of groep.
 12. Lansink leeft de wetgeving, regelgeving en voorschriften na.
 13. Lansink biedt, betaalt, vraagt of aanvaardt nooit steekpenningen in ongeacht welke vorm, noch direct noch indirect. Zij kan, voor zover dat passend is in de gegeven omstandigheden, geschenken en vermaak aanbieden of aanvaarden die bestemd zijn voor bedrijfsdoeleinden, die niet materieel zijn of vaak voorkomen en die de gebruiken weergeven die gelden binnen de branche.
 14. Lansink concurreert altijd daadkrachtig en onafhankelijk bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. Zij handelt niet in strijd met de wet.
 15. Lansink verstrekt geen bijdragen aan politieke partijen, noch neemt zij deel aan verkiezingscampagnes. Dit vormt geen enkele beperking van de vrijheid van onze werknemers om deel te nemen aan politieke activiteiten.
 16. Lansink zoekt zakenpartners die het vertrouwen in de relatie koesteren. Bij het overwegen van een zakelijk partnerschap baseert zij haar keuze van de partner niet alleen op economische overwegingen, maar ook op een aantal andere factoren, zoals, indien van toepassing, veiligheid, gezondheid, milieubeheer en duurzaam gedrag.
 17. Lansink stimuleert veiligheidsbewust gedrag, zowel op de werkplek als elders. Zij streeft ernaar een ongeval- en letselvrije werkomgeving te creëren voor alle werknemers en contractanten.
 18. Lansink werkt samen met klanten, leveranciers en partners om de veilige en juiste afhandeling en gebruik van haar producten te stimuleren.
 19. Lansink stimuleert verbetering in de waardeketen door een actieve en open dialoog te voeren met klanten, partners en andere stakeholders.
 20. Lansink betaalt personeelsleden, leveranciers en crediteuren conform gemaakte afspraken.
 21. De medewerkers van Lansink werken met veilige klimmaterialen, gekeurd gereedschap in nette bedrijfskleding en met hoogwaardige producten.
 22. De Lansink medewerkers werken niet onder invloed van alcohol/ drugs of medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden.
 23. De Lansink medewerkers zijn inhoudelijk op de hoogte van het Huishoudelijk Regelement waarin afspraken zijn gemaakt omtrent werktijden hoe te handelen bij ziekte e.d. en handelen als zoals overeengekomen.