Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO

Inleiding

Deze MVO verklaring is opgesteld door Lansink bv. Lansink bv is een vastgoed afwerkings- en onderhoudsbedrijf met 4 vestigingen en 120 medewerkers in het noorden, oosten, midden en westen van Nederland en richt zich op de nieuwbouw, afbouw alsmede de vastgoed onderhoudsbranche. Als technische dienstverlener staan we midden in de maatschappij.

Het creëren van een servicegerichte omgeving en het aanbieden van kennis over en duurzame op de toekomst gerichte uitvoering van onderhoud aan vastgoed voor de zakelijke markt is waar Lansink bv zich op richt.

Deze MVO verklaring is bedoeld om belangstellenden en stakeholders inzicht te geven in de visie van de organisatie Lansink bv en het hier uit voortvloeiende beleid. Daarnaast is het een korte uitleg van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor Lansink bv aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Betekenis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Om in deze verklaring uit te kunnen leggen hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de bedrijfsvoering is verankerd, beginnen wij met het omschrijven van het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij MVO kiest Lansink bv voor de best beschikbare technische oplossingen die realiseerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs. Hierbij wordt gestreefd naar een balans tussen People, Planet, Profit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfsvoering en cultuur.

MVO betekent voor Lansink bv streven naar een balans tussen een gezond bedrijfsrendement op lange termijn, klanttevredenheid, een beter milieu en een optimaal welzijn voor de medewerkers en de maatschappij.

Lansink bv draagt haar MVO gedachte actief uit, zowel intern als extern. Bewustwording, motivatie en betrokkenheid van medewerkers, het bewerkstelligen van goede werkomstandigheden, toepassen van HRM-principes en maatschappelijk verantwoord ondernemen, gekoppeld aan energie-efficiency en het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot zijn speerpunten binnen Lansink bv.

Wij zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij onze medewerkers, klanten, leveranciers en ander belanghebbenden.

Lansink bv en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Lansink bv maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met medewerkers, klanten en leveranciers. Lansink bv respecteert en handelt conform de wet en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. Daarnaast maakt Lansink bv gebruik van de drijfverentheorie waarbij het effect van handelen van medewerkers bewust wordt gemaakt. Lansink bv heeft oog voor de behoeften en is transparant in haar communicatie en handelswijze met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Een belangrijke plek binnen onze organisatie hebben de onderwerpen kwaliteit en esthetica. Wij blijven onze medewerkers trainen om de hoge kwaliteit ook op lange termijn te kunnen waarborgen en investeren wij veel in kwaliteit en efficiency voor alle partijen. Lansink bv stelt hoge eisen aan haar organisatie

Niet alleen de mens en haar ontwikkeling, maar ook de samenleving als geheel, het milieu, hebben naast het behalen van winst en klanttevredenheid een centrale plek binnen onze organisatie. Enkele voorbeelden uit de praktijk worden nu gegeven per deelgebied:

  • sociale en maatschappelijke aspecten (People)
  • (leef) milieuaspecten (Planet)
  • economische aspecten (Profit) 

Sociale aspecten

Eén van de doelen van onze organisatie is het welzijn van onze medewerkers. Het welzijn van onze medewerkers wordt bevorderd door een gezonde, goede en veilige werkomgeving te creëren. Goed toegepaste Arboregels zijn in het belang van onze organisatie, onze medewerkers en onze klanten. Voor alle projekten van Lansink bv wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld. Bij het opstellen van de RI&E wordt gebruik gemaakt van een standaarddocument welke is goedgekeurd door de ARBO dienst. Lansink heeft zelf 2 keurmeesters voor het keuren van materialen en materieel dat door Lansink bv wordt ingezet. Lansink bv is gecertificeerd als VCA**.

Lansink bv investeert veel in een ontspannen en positieve werksfeer door een informele werksfeer met open communicatie te stimuleren en te creëren waarbij medewerkers een eigen verantwoordelijkheid met veel vrijheid hebben. Lansink bv geeft 3x per jaar een personeelsboekje uit genaamd “blik op Lansink” waarin bedrijfs specifieke informatie wordt verstrekt. Daarnaast wordt 2x per jaar een personeelsbijeenkomst georganiseerd en vindt er 1x per jaar vanuit de personeelsvereniging een activiteit plaats.
Lansink bv communiceert op een open en eerlijke manier over haar beleid, toekomstplannen en eventuele strategie via haar website, “blik op lansink” en in onderlinge besprekingen.

Het beleid van Lansink bv is als volgt vastgelegd:
“Door duurzame relaties te ontwikkelen en te behouden met zowel de (goede) klanten, leveranciers  als (goede) medewerkers wil Lansink bv de bedrijfsdoelstellingen realiseren. De bewustwording van effect van handelen zijn uitgangspunten voor het beleid van Lansink bv dit realiseren wij door onder andere; veilig en gezond te werken, transparant te handelen, maatschappelijk verantwoord te ondernemen en milieubewust/duurzaam te kiezen.”

Het volgen van diverse vormen van scholing wordt binnen de organisatie gestimuleerd en zijn voor alle medewerkers toegankelijk. Dit wordt minimaal 1x per jaar getoetst in de functioneringsgesprekken. Het streven is om intern door te stromen waardoor kennis en vaardigheden optimaal worden gebruikt en onze medewerkers geboeid en gebonden blijven aan de organisatie. Lansink bv neemt haar verantwoordelijkheid voor jongeren en biedt hen stageplaatsen aan. Lansink bv is een erkend Leerbedrijf. Lansink bv is lid van Schilder^sCOOL. Schilder^sCOOL is Het opleidingsbedrijf van en voor de bedrijfstak schilderen en onderhoud. Zo leveren wij een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en overdracht van kennis aan anderen die het vak willen leren. Bij werving en selectie wordt gekeken naar competenties toekomstige collega, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsbeperking. Zo bestaat een deel van het personeelsbestand uit (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers. Lansink bv stimuleert doorstroom binnen haar organisatie door horizontale en verticale jobrotatie bespreekbaar te maken. Lansink bv geeft invulling aan het begrip “social return” door medewerkers aan te trekken die meer afstand tot de arbeidsmarkt hebben en heeft hiervoor een contract getekend waarbij 5-10 mensen jaarlijks vanuit deze positie in de gelegenheid worden gesteld een nieuwe werkomgeving te betrekken.

(Leef) milieu aspecten:

Een ander doel van onze organisatie is milieuvriendelijk ondernemen. Bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten zal naar beste vermogen, de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken. Een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van milieubelasting is een punt van aandacht in de bedrijfsvoering. Lansink bv voldoet aan de eisen die de milieuwet en regelgeving stelt en leeft deze na. Als organisatie willen wij milieubelasting voorkomen en streven wij naar continue verbetering. De vestiging in Assen is aangemerkt als “groene vestiging” en vanuit deze vestiging zullen alle bruikbare milieu innovaties worden getest en bij goedkeur door andere vestigingen worden geïmplementeerd. Mogelijke milieurisico’s die relevant zijn voor de organisatie zijn door ons in geïnventariseerd. Naast het verzorgen van hoogwaardige diensten wil Lansink bv ook op verantwoorde wijze met het milieu omgaan. Om tastbaar en aantoonbaar te maken dat Lansink bv al haar activiteiten die eventueel schade kunnen toebrengen aan het milieu, op een goed manier beheerst, heeft Lansink zich met succes ingezet om de afvalstromen te administreren. Met het proces dat tot deze documenten heeft geleid is de basis gelegd voor een verder verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten in de komende jaren.

Onze organisatie neemt energiebesparende maatregelen zoals het kiezen van groene stroom daar waar mogelijk, het aanbrengen van isolatie en energiezuinige materialen, apparatuur en verlichting in de bedrijfsgebouwen.

Het duurzaamheidbewustzijn van onze medewerkers wordt gestimuleerd door hen te attenderen op onnodig energie en waterverbruik, verminderen van papierverbruik, afvalscheiding, vermindering van plastic afval door het gebruik van koffie en theemokken i.p.v. plastic bekers. Er vindt bij Lansink bv een aparte inzameling van glas, papier, plastic, metalen, hout, overig afval en chemisch afval plaats. Als extra service naar onze klanten en vanuit milieuoogpunt bieden wij onze klanten eigen inzameling op locatie aan.

Het actief verminderen van afval bij onze klanten wordt gestimuleerd door onze klanten de mogelijkheid aan te bieden om met wisselbakken te werken. Doel hiervan is om het afval zowel bij de klant als bij onze eigen organisatie te verminderen.

Bedrijfsauto’s

Ook het reduceren van brandstofverbruik en het gebruik van minder milieubelastende bedrijfswagens is binnen onze organisatie aanleiding geweest om een autobeleid te maken. Op dit moment heeft Lansink bv ca. 45 bedrijfsauto’s. Alle auto’s kunnen ingedeeld worden in de categorie energielabel A-C. Voor de vestiging Assen is het beleid dat alle (100%) bedrijfswagens dienen te voldoen aan emissienorm 6. Voor de vestiging Assen is het tevens beleid om (100%) alle bedrijfswagen te voorzien van duurzame brandstoffen wanneer deze uit de experimentele fase zijn.

Daarnaast stimuleert Lansink bv het gebruik maken van de fiets voor woon/werkverkeer en verplicht Lansink bv carpoolen van medewerkers die naar vanuit dezelfde richting naar een zelfde werkplek/project reizen.

Tot slot worden alle leveranciers met haar producten en verpakkingen zeer zorgvuldig gekozen. Wij stellen hoge milieu en duurzaamheidseisen aan producten die wij inkopen voor de dagelijkse bedrijfsvoering en doen dit ook voor de diensten/producten die wij verkopen.

Maatschappelijke aspecten:

Bij maatschappelijke verantwoordelijkheid staat voor Lansink bv de relatie met haar (directe) omgeving centraal waaraan wij een actieve bijdrage willen leveren. Door op een bewuste wijze met de sociale omgeving en natuurlijke omgeving om te gaan neemt Lansink bv haar maatschappelijke verantwoording op verschillende manieren. Lansink bv sponsort verschillende lokale organisaties: sport, cultuur, kerk en kunst. Lansink bv participeert in een opdracht met als doelstelling bewoners te betrekken bij het onderhoud en beheer van de woning en leefomgeving.

Lansink bv biedt transparantie in financiële verantwoording door het deponeren van onze balans en resultatenrekening bij de Kamer van Koophandel, daarnaast heeft Lansink bv een jaarrekening met een goedkeurende verklaring van de accountant. Onze financiën en verzekeringen zijn ondergebracht bij een verantwoorde bank en verzekeraar.

Lansink bv draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie, door voornamelijk medewerkers uit de regio aan te trekken, dit levert ook voordelen voor het milieu op. Wij informeren onze werkrelaties (klanten/opdrachtgevers, vakgenoten en leveranciers) dat wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Economische aspecten:

Bij economische aspecten staat voor Lansink bv duurzaamheid centraal. Lansink bv wordt geleid door de 4e generatie, vanuit de familiebedrijf gedachte worden keuzes gemaakt gericht op de toekomst en op de lange termijn. Dit geldt zeker voor de relatie’s die Lansink bv aangaat met haar personeel en klanten. Het is ook een bewuste keuze om geen gebruik te maken van “ geleend geld”, over gelden worden herinvesteert in de onderneming. Deze behoudende uitgangspunten worden gecombineerd met moderne management opvattingen en innovatieve werkmethoden. Investeren in emissie en energie besparende bedrijfsmiddelen zijn onderdeel van het beleid van Lansink bv.